Стоимость безорнила

Травматическая язва неба взрослого

23.02.2015, 06:51
Автор: TJH
Просмотров: 1010
Комментариев: 16

   

   Провадження освітньої діяльності у Луцькому базовому медичному коледжі (далі – ЛБМК) здійснюється відповідно до ліцензій Міністерства освіти і науки України від 08.07.2014 року серія АЕ № 458549 в межах ліцензованого обсягу (додаток 1 цих Правил). Правила прийому розроблені Приймальною комісією ЛБМК  (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2015 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2014 року № 1172 та зареєстрованих  у  Міністерстві юстиції України   04 листопада 2014 року за № 1390/26167.

І. Загальні положення

1. У цих Правилах терміни вживаються у таких значеннях:

вступне випробування — перевірка рівня знань, умінь та навичок, здібностей до певного виду діяльності з конкурсного предмета, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, співбесіди, вступного екзамену, фахового випробування;

вступний екзамен — оцінювання знань особи та здатності до опанування навчальної програми вищої освіти;

вступник — особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсі до вищого навчального закладу;

Єдина державна електронна база з питань освіти (далі — Єдина база) — автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних та юридичних осіб;

конкурсний бал для вступників на основі повної загальної середньої освіти – сума балів вступника за кожен сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, середнього бала документа про повну  загальну середню освіту, помножені на вагові коефіцієнти, сума, яких дорівнює одиниці;

конкурсний бал для вступників на основі базової загальної середньої освіти – сума балів вступника за кожне вступне випробування, середнього бала документа про базову  загальну середню освіту, помножені на вагові коефіцієнти, рівні одиниці;

конкурсний предмет – навчальний предмет, рівень навчальних досягнень з якого враховується при проведенні конкурсного відбору до вищого навчального закладу;

         право на зарахування поза конкурсом – право вступника, передбачене законом, щодо зарахування до вищого навчального закладу без участі в загальному відборі, що реалізується відповідно до цих Правил;

право першочергового зарахування – право вступника на зайняття вищої позиції в рейтинговому списку при однаковому з іншими вступниками конкурсному балі;

пріоритетність (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) – показник, виражений цифрою від 1 до 15, який вступник особисто присвоює  своїм заявам, де “1” є показником найбільшої пріоритетності заяви. Пріоритетність, визначена вступником в заяві про участь у конкурсі, не може бути змінена протягом вступної кампанії;

рейтинговий список вступників – список вступників за спеціальностями, що формується відповідно до Умов прийому та Правил прийому до ЛБМК;

співбесіда – перевірка рівня знань, умінь та навичок, здібностей до певного виду діяльності з конкурсного предмета (предметів), за результатами якої приймається протокольне рішення стосовно рекомендації/не рекомендації вступника до зарахування;

технічна помилка — описка, граматична помилка, яка допущена уповноваженою особою приймальної комісії під час внесення даних заяви до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі;

фахове  випробування -  форма  вступного  випробування  для  вступу  на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня;

цільовий прийом — прийом на навчання на конкурсній основі вступників за цільовими направленнями, виданими відповідно до законодавства.

 

2. Луцький базовий медичний коледж здійснює підготовку фахівців

- освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст (денна форма навчання):

 

Напрям підготовки

Спеціальність

Ліцензований обсяг

Термін навчання

Кваліфікація

На основі базової загальної середньої освіти

 

 

1201 «Медицина»

5.12010102 «Сестринська справа»

30

4 р.

сестра медична

5.12010101 «Лікувальна справа»

60

4 р.

фельдшер

1202 «Фармація»

5.12020101

«Фармація»

30

3 р.

фармацевт

На основі повної загальної середньої освіти

1201 «Медицина»

5.12010102 «Сестринська справа»

30

3 р.

сестра медична

5.12010105 «Акушерська справа»

30

2 р. 5 міс.

акушерка

5.12010203 «Лабораторна діагностика»

30

2 р.

лаборант (медицина)

1202 «Фармація»

5.12020101

«Фармація»

30

2 р.

фармацевт

 

- освітньо-кваліфікаційного рівня баклавр (вечірня форма навчання):

 

На основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст

1201

«Медицина»

6.120101

«Сестринська справа»

20

2 р. 6 міс.

сестра медична -бакалавр

3. Фінансування підготовки фахівців у ЛБМК здійснюється:

- за рахунок видатків місцевого бюджету — за державним замовленням;

- за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

4. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в ЛБМК на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.

Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю у ЛБМК, якщо за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом.

Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, мають право на здобуття або продовження здобуття певного освітнього рівня у ЛБМК за рахунок коштів державного бюджету з наданням місць у гуртожитках на час навчання.

5. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти  нарівні  з  громадянами  України.  Здобуття  вищої  освіти  зазначеними категоріями  осіб  за  кошти  державного  бюджету  здійснюється  в  межах  квот, визначених Кабінетом Міністрів України.  

Інші іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти  фізичних  (юридичних) осіб,  якщо  інше не  передбачено  міжнародними договорами  України,  згода  на  обов’язковість  яких  надана  Верховною  Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.

Усі  особи,  які  здобувають  вищу  освіту  у  ЛБМК, мають рівні права та обов’язки.

6. Прийом до ЛБМК здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування навчання.

7. Вступникам, які потребують поселення в гуртожиток на час вступних випробувань до ЛБМК, надається одне ліжко-місце на цей період. ЛБМК гарантує належні умови проживання.

 Поселення вступників та студентів у гуртожиток здійснюється відповідно до «Положення про студентський гуртожиток Луцького базового коледжу», затвердженого 29.08.2014 р. Гуртожиток знаходиться за адресою: м. Луцьк, пр. Соборності, 3.

II. Організація прийому до ЛБМК

1. Організацію прийому вступників до ЛБМК приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженим директором ЛБМК.

2. Директор ЛБМК забезпечує дотримання законодавства України, в тому числі Умов прийому, Правил прийому до ЛБМК, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

3. Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу керівником вищого навчального закладу.

4. Рішення приймальної комісії стосовно розподілу обсягу державного замовлення у межах ліцензійного обсягу за кожною спеціальністю (напрямом підготовки) повинно бути прийняте не пізніше трьох календарних днів після доведення вищому навчальному закладу державного замовлення.

5. Усі питання, пов'язані з прийомом до вищого навчального закладу, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії і на офіційному веб-сайті ЛБМК, як правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.

 

III. Вимоги до рівня освіти вступників

1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти за денною формою навчання приймаються особи з базовою загальною середньою освітою на підставі вступних випробувань.

На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти вищі навчальні заклади мають право приймати на вакантні місця другого курсу (з нормативним терміном навчання) осіб, які здобули повну загальну середню освіту і подають для участі у конкурсі сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання.

3. ЛБМК приймає на перший курс осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для  здобуття  ступеня  бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки, визначений постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 року № 839 "Про затвердження  переліку  спеціальностей,  за  якими  здійснюється  підготовка фахівців  у  вищих  навчальних  закладах  за  освітньо-кваліфікаційним  рівнем молодшого  спеціаліста"  і  зазначається  у  правилах  прийому  до  вищого навчального  закладу (додаток 3). 

Прийом  на  основі  освітньо-кваліфікаційного  рівня молодшого  спеціаліста  для  здобуття  ступеня  бакалавра  здійснюється  за результатами вступних випробувань.

4. ЛБМК приймає  на  навчання  осіб,  які  здобули  неповну вищу освіту, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста  за  іншою  спеціальністю  у  межах  вакантних  місць  ліцензованого обсягу відповідно до правил прийому до вищого навчального закладу.

ЛБМК має право приймати на  навчання  осіб,  які здобули базову або повну вищу освіту, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня  молодшого  спеціаліста  у  межах  вакантних  місць  ліцензованого обсягу відповідно до правил прийому до вищого навчального закладу.

 

IV. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та

 зарахування на навчання

1. Прийом заяв та документів у паперовій або електронній формі від вступників розпочинається 10 липня.

2. Прийом заяв у паперовій або електронній формі від вступників на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти закінчується о 12.00 годині 01 серпня, крім випадків, передбачених пунктом 3 цього розділу.

3. Прийом  заяв та  документів  від осіб, які  вступають  на основі  повної загальної  середньої освіти  і складають  вступні  екзамени  у ЛБМК,  зокрема  відповідно  до  розділу VIІ цих  Правил,  а  також  проходять співбесіду  відповідно  до  розділу X цих  Правил,  закінчується  о  18.00  годині  24 липня. Співбесіди та вступні екзамени проводяться з 25 липня до 01 серпня.

4. Прийом заяв та документів від осіб, які вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціласт на основі базової загальної середньої освіти, закінчується о 18.00 годині 24 липня. Вступні випробування проводяться з 25 липня до 01 серпня.

5. Прийом документів від осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра відповідно до пунктів 3 розділу III цих Правил, закінчується о 18.00 годині 24 липня. Фахові вступні випробування проводяться з 25 липня до 01 серпня.

6. Рейтинговий список вступників, які вступають для здобуття освітньо-кваліфікацийного рівня молодшого спеціаліста та ступеня бакалавра, із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення, оприлюднюється не пізніше 12.00 години 02 серпня.

7. Вступники  повинні  виконати  вимоги  до  зарахування  відповідно  до

пункту 1 розділу XV цих Правил до 18.00 години 05 серпня.  

Оновлений  список  рекомендованих  до  зарахування  оприлюднюється  не

пізніше 12.00 години 07 серпня.

8. Зарахування вступників на денну форму навчання на основі базової та повної загальної середньої освіти відбувається:

за державним замовленням не пізніше 12.00 години 08 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання державного замовлення відповідного напряму (спеціальності) не пізніше 14 серпня.

9. Порядок роботи приймальної комісії:

Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця з 09.00 до 17.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00). Субота і неділя – вихідні.

В період проведення вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання приймальна комісія працює без вихідних з 09.00 до 17.00.

 

V. Порядок прийому заяв та документів для участі

у конкурсному відборі до ЛБМК

1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до вищого навчального закладу (далі — заява) в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії навчального закладу.

2. При вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, ступенем бакалавра (освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, ступенем магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) вступник може подати заяву (заяви) в паперовій або в електронній формі не більше ніж до п'яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (на три спеціальності) у кожному з них.

Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви.

Заяву,  зареєстровану  в  Єдиній  базі,  може  бути  скасовано  вищим навчальним  закладом  на  підставі  рішення  приймальної  комісії  до  моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної  бази,  що  підтверджується  актом  про  допущену  технічну  помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого  подання  анулюється  в  Єдиній  базі.  Приймальна  комісія  повідомляє вступникові про своє рішення у день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму спеціальність до цього самого вищого навчального закладу.

Виправлення  технічних  помилок  відбувається до  моменту  включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

3. У заяві вступники вказують напрям підготовки, спеціальність та форму навчання.

Під час подання заяв про участь у конкурсному відборі вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв, при цьому показник пріоритетності 1 означає найвищу пріоритетність.

4. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто:

- документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України "Про громадянство України"), військовий квиток або посвідчення про приписку, свідоцтво про народження — для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство;

- документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

- сертифікат відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти).

На вимогу вступника приймальна комісія засвідчує копії документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, додаток до нього та сертифіката  зовнішнього незалежного оцінювання.

5. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

- документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього — за особистим вибором оригінали або копії;

- сертифікат відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) — за особистим вибором оригінали або копії;

- копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

- шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строків, установлених у розділі ІV цих Правил, для прийняття Приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

6. Вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2015 році.

7. Мінімальна кількості балів сертифіката з загальноосвітнього предмету, з яким вступник допускається до участі у конкурсі – 100 балів.

8. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією вищого навчального закладу, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.

9. Вступники, зазначені у розділі VIІ цих Правил, подають заяву в паперовій формі разом з документами, що засвідчують їх право на складання вступних екзаменів у вищому навчальному закладі.

10. Заяви в електронному вигляді мають право подати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на основі атестата про повну загальну середню освіту, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2015 року з конкурсних предметів, визначених Правилами прийому.

11. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією вищого навчального закладу згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15     жовтня 2014 року №1172 (додаток 9).

12. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної бази.

Письмове підтвердження Адміністратора (розпорядника) Єдиної бази або директора Українського центру оцінювання якості освіти про недостовірність інформації, поданої вступником до вищого навчального закладу, є підставою для відмови в участі у конкурсному відборі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування).

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту (обчислює в разі відсутності), затверджує її рішенням приймальної комісії і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази.

13. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до вищого навчального закладу протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних екзаменів, але не пізніше 01 серпня. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті вищого навчального закладу.

14. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для вступу поза конкурсом фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

15. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що здійснюється Міністерством освіти і науки України відповідно до Порядку визнання і встановлення еквівалентності в Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 28 травня 2012 року № 632, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 червня 2012 року за № 960/21272. Визнання і встановлення еквівалентності цих документів здійснюються протягом першого року навчання.

16. Приймальна комісія ЛБМК, до якої вступник подав заяву, перевіряє в Єдиній базі перелік його заяв, поданих до інших навчальних закладів.

 

VI. Організація і проведення конкурсу

1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до ЛБМК для здобуття освітньо-кваліфікаційного  рівня  молодшого спеціаліста, зараховуються  бали  сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних екзаменів) з двох  предметів.  

Обов'язковим конкурсним предметом є українська мова та література (базовий рівень).

2. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (балів вступних екзаменів) відповідного рівня та середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту, помножених на вагові коефіцієнти, які наведені у додатку 5.

Середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12". Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали, наведеною у додатку 8 до цих Правил.

3. При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання вступниками сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання є обов'язковим, крім випадків, передбачених розділом VII, цих Правил.

4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних випробувань з двох предметів, які наведені у додатку 5.

5. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів вступних екзаменів та середнього бала документа про базову загальну середню освіту. Середній бал документа про базову середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про базову загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12".

6. Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (складають вступний екзамен з урахуванням наявності відповідних педагогічних і науково-педагогічних кадрів, які є членами предметних (атестаційних) комісій).

 

VII. Участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти

1. Брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у ЛБМК мають право особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880, через які  вступники не проходили зовнішнє незалежне оцінювання.

 

VIIІ. Проведення вступних екзаменів, фахових випробувань

1. Відповідно до пункту 1 розділу III, пунктів 4, 5, 6 розділу VІ  та розділу VІІ  цих Правил для проведення вступних екзаменів створюються екзаменаційні комісії. Для проведення фахових випробувань при вступі на навчання на основі раніше здобутого  освітньо-кваліфікаційного  рівня  створюються  фахові атестаційні комісії.

Рішенням приймальної комісії результати вступного екзамену з конкурсного предмета щодо вступу на певний напрям підготовки (спеціальність) можуть бути зараховані для участі у конкурсному відборі на інший напрям підготовки (іншу спеціальність) у цьому вищому навчальному закладі.

2. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою.

3. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

4. Програми  фахових  випробувань  для  вступу  на  основі  здобутого освітньо-кваліфікаційного  рівня  розробляються  і  затверджуються  вищим навчальним  закладом не  пізніше  ніж  за  три  місяці  до  початку  прийому документів.

Програми фахових випробувань оприлюднюються на веб-сайті ЛБМК та в приймальній комісії.

5. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

6. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені ЛБМК, розглядає апеляційна комісія цього вищого навчального закладу, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом директора.

7. Відомості щодо результатів вступних екзаменів формуються в Єдиній базі.

ІX. Цільовий прийом до ЛБМК

1. Цільовий прийом організовується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року № 1159 "Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості".

2. Особи, які вступають до вищих навчальних закладів на підготовку за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане відповідними органами освіти районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади.

3. Установлена квота не повинна перевищувати 25 відсотків обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з кожної спеціальності.

4. Учасники цільового прийому зараховуються на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста за окремим конкурсом.

5. Зарахування вступників, які мають цільове направлення, здійснюється за окремим конкурсом, який організовується за кожним напрямом підготовки (кожною спеціальністю), з урахуванням обсягу державного замовлення та встановленої квоти відповідним регіонам.

Конкурс відбувається відповідно до суми набраних балів без урахування категорій вступників, зазначених у пункті 1 розділу XI цих Правил.

6. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі відповідно до конкурсного бала загального рейтингового списку.

X. Зарахування за співбесідою

1. За результатами співбесіди зараховуються до вищого навчального закладу особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право.

2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

3. Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених Правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

 

XІ. Зарахування поза конкурсом

1. Поза конкурсом зараховуються:

- особи, яким відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" надане таке право;

- інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (обраною спеціальністю), відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";

- особи, яким відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право;

- особи, яким відповідно до Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" надане таке право;

- члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 1 цього розділу, встановлюється приймальною комісією вищого навчального закладу і не повинна бути більше 10 відсотків від обсягу державного замовлення з кожної спеціальності, доведеного ЛБМК, але не менше одного місця. Зарахування осіб, визначених у пункті 1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

3. Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 1 цього розділу, не рекомендовані до зарахування на навчання на визначені місця згідно з пунктом 2 цього розділу, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

 

XІІ. Право на першочергове зарахування

1. Право на першочергове зарахування до вищих навчальних закладів мають:

- особи, яким відповідно до Закону України "Про охорону дитинства" надане таке право;

- особи, яким відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" надане таке право;

- особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 "Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді" надане таке право;

- випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

- випускники основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою (при вступі на навчання на основі базової загальної середньої освіти);

- вступники, які мають вищий середній бал документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту;

- вступники, які мають вищий середній бал документа (додатка до документа) про базову загальну середню освіту;

- вступники, які мають вищий бал з профільного предмету (за результатами вступних випробувань).

2. Право першочергового зарахування надається за послідовністю, визначеною пунктом 1 цього розділу.

 

 XІІІ. Формування та оприлюднення списку вступників,

 рекомендованих до зарахування

1. Список вступників, які вступають на Правилах цільового прийому, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого відповідно до порядку формування рейтингового списку без урахування категорій вступників у пункті 1 розділу XI та пункті 1 розділу XІІ цих Правил.

2. Список вступників, рекомендованих до зарахування, формується за категоріями в такій послідовності:

- вступники, які рекомендовані до зарахування поза конкурсом;

- вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому;

- вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

- вступники, які рекомендовані до зарахування за конкурсом.

3. У межах кожної зазначеної в пункті 2 цього розділу категорії рейтинговий список вступників впорядковується:

-   за конкурсним балом від більшого до меншого;

- з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття.

4. У списку вступників, рекомендованих до зарахування, який формується з Єдиної бази, зазначаються:

- прізвище, ім'я та по батькові вступника;

- конкурсний бал вступника;

- наявність підстав для вступу поза конкурсом;

- наявність підстав до зарахування на місця цільового прийому;

- наявність підстав для зарахування за результатами співбесіди;

- наявність права на першочергове зарахування.

5. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті ЛБМК. Списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті ЛБМК.

Списки  оновлюються  після  виконання/невиконання  вступниками  вимог для зарахування на навчання відповідно до пункту 1 розділу XІV цих Правил.

У рейтинговому списку вступників зазначаються такі самі дані, що і в списку вступників, рекомендованих до зарахування, відповідно до пункту 3 цього розділу.

 

XІV. Надання рекомендацій для зарахування

1. Рішення про рекомендування до зарахування вступників на місця державного замовлення приймальна комісія приймає у строк, визначений пунктом 6 розділу ІV цих Правил, та згідно з порядком формування конкурсного списку, визначеного у розділі XІІІ цих Правил, що впорядковується відповідно до конкурсного бала вступника — від вищого до нижчого. Вступника буде рекомендовано до зарахування за найвищим пріоритетом з числа вказаних ним під час подання заяв, за яким вступник потрапляє у число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця державного замовлення.

Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється в Єдиній базі у межах обсягу державного замовлення, за його відсутності — у межах ліцензійного обсягу. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення. Рекомендація до зарахування на навчання  за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб може бути надана за всіма пріоритетами, вказаними вступником під час подання заяв.

2. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення відповідно до строків, визначених у пункті 7 розділу ІV цих Правил.

3. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальних комісій вищих навчальних закладів.

Рішення приймальної комісії про рекомендацію до зарахування також розміщується на веб-сайті вищого навчального закладу.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв'язку відповідно до Правил прийому.

 

XV. Реалізація права вступників на вибір місця навчання

1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного у пункті 6 розділу ІV цих Правил, зобов'язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами прийому та Правилами прийому ЛБМК, до приймальної комісії ЛБМК. Особи, які подали заяви в електронній формі, зобов'язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії.

2. Особи, які в установлені строки, визначені у пункті 7 розділу ІV цих Правил, не подали до приймальної комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених  Умовами та Правилами прийому (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням.

          3. Вступник, який за результатами конкурсного відбору рекомендований до зарахування на навчання за відповідним пріоритетом (із зазначених в його заявах), до закінчення строку конкурсного відбору на навчання осіб, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення,   зобов’язаний подати оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та Правилами прийому. Особи, які подали заяви в електронній формі, зобов’язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії.

У випадку, коли вступник рекомендується до зарахування на навчання відповідно до першого власно обраного пріоритету, він втрачає право участі у подальшому конкурсному відборі на навчання за наступними пріоритетами. 

За  рішенням  приймальної  комісії  заяви  за  наступними  пріоритетами, обраними  вступником,  скасовуються  в  рейтингових  списках,  сформованих  в

Єдиній базі.

У випадку, коли вступник рекомендується до зарахування на навчання відповідно до другого власно обраного пріоритету, він втрачає право участі у подальшому конкурсному відборі на навчання за наступними пріоритетами, при цьому зберігається його право участі у конкурсі за першим пріоритетом.

 

 XVІ. Коригування списку рекомендованих до зарахування

1. Коригування списку рекомендованих до зарахування здійснюється під час вибору вступниками місця навчання з одночасним внесенням відповідних відомостей до Єдиної бази згідно з вимогами пункту 1 розділу XV цих Правил.

2. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами прийому та Правилами прийому ЛБМК, до приймальної комісії ЛБМК), і надає рекомендації вступникам, наступним за рейтинговим списком.

Вступники, яким анульовано рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення, не втрачають права участі у конкурсі на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб.

3. Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано рекомендацію до зарахування на навчання за державним замовленням, приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії вищого навчального закладу.

4. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, зобов'язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 1 розділу XV цих Правил.

Договір із замовником щодо навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб укладається після видання наказу про зарахування.

Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

5. При одночасному навчанні за кількома програмами за напрямами або спеціальностями  та  формами  навчання,  крім  двох  денних,  одна  з  яких  за державним  замовленням,  оригінали  документа  про  освітній  (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів  зовнішнього  незалежного  оцінювання  зберігаються  у  вищому навчальному  закладі  за  місцем  навчання  за  державним  замовленням  або  за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання.

При одночасному навчанні за кількома програмами за напрямами або спеціальностями та формами навчання, окрім двох денних, за кошти фізичних та юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються у вищому навчальному закладі за бажанням студента. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому вони зберігаються.

 

 XVІІ. Наказ про зарахування

1. Накази про зарахування на навчання видаються керівником вищого навчального закладу на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі відповідно до списків вступників, рекомендованих до зарахування, та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті вищого навчального закладу у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в пункті 7 розділу ІV цих Правил.

2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване Приймальною комісією у разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 5 розділу XІX цих Правил.

Вступники можуть бути відраховані з вищого навчального закладу за власним бажанням, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі, а таким особам повертаються документи, подані ними.

На звільнене(і) при цьому місце (місця) до початку навчальних занять може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цей напрям підготовки (цю спеціальність). У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з інших напрямів підготовки (спеціальностей) цього вищого навчального закладу за умови збігу конкурсних предметів.

3. Наказ про зарахування вступника на місце відрахованої особи видається за умови особистого виконання вступником вимог пункту 1 розділу XV цих Правил.

 

 XVІІІ.  Зарахування до ЛБМК на звільнені місця протягом перших днів навчання та зберігання робіт вступників

1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з вищого навчального закладу, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі.

Зарахування на місця відрахованих студентів відбувається протягом наступних п'яти робочих днів з урахуванням положень та вимог пунктів 2 і 3 розділу XVI цих Правил. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і верифікуються в Єдиній базі до 18.00 години 17 вересня року вступу.

2. Роботи вступників, виконані ними на вступних екзаменах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.

 

XІX.  Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні

 прийому до ЛБМК

1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу.

Акредитація журналіста, працівника засобу масової інформації проводиться на підставі його заяви  або подання засобу масової інформації до приймальної комісії ЛБМК.

У заяві поданій журналістом, працівником засобу масової інформації зазначаються його прізвище, ім'я, по батькові, адреса, номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти (за наявності).

До заяви додаються копії документів, що посвідчують особу та засвідчують її професійну належність.

У поданні засобу масової інформації зазначаються його повне найменування, дата і номер реєстрації, юридична адреса, адреса електронної пошти (за наявності), номер засобу зв’язку, прізвище, ім'я, по батькові журналіста, працівника засобу масової інформації, що до якого вноситься подання. До подання додаються копії документів, що посвідчують особу.

Разом із заявою подається  копія свідоцтва про державну реєстрацію ЗМІ та копія ліцензії на мовлення (для електронних ЗМІ).

Рішення про акредитацію приймається приймальною комісією в терміни, що не перевищують трьох робочих днів з дня отримання заяви на акредитацію.      

Список акредитованих представників ЗМІ оприлюднюється на веб — сторінці приймальної комісії ЛБМК.

2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальної комісії. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання  приймальної комісій своїх спостерігачів. Приймальна комісія зобов'язана створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.

3. Вищий навчальний заклад зобов'язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідного напряму (спеціальності). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним замовленням за кожним напрямом (спеціальністю) та освітньо-кваліфікаційним рівнем, ступенем, у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу поза конкурсом та цільовим прийомом, повинні оприлюднюватися на інформаційних стендах приймальної комісії і на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу не пізніше другого робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

4. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках — не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення  разом  із  проектом  порядку денного  засідання  оприлюднюється  на  стендах  приймальної  комісії  та  на офіційному веб-сайті ЛБМК.

5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування студента.

6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг державного замовлення, вартість навчання за напрямами (спеціальностями), перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою "Конкурс", на підставі даних, внесених приймальними комісіями до Єдиної бази, із зазначенням категорій вступників відповідно до розділів ІX — XІІ цих Правил.

                     

 

Додаток 8

до Правил прийому до ЛБМК

в 2015 році

(пункт 2 розділу VI)

 

Таблиця відповідності

середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого

за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали

 

1

106,0

 

4

124,0

 

8

162,0

1,1

106,6

 

4,1

125,0

 

8,1

163,0

1,2

107,2

 

4,2

125,9

 

8,2

163,9

1,3

107,8

 

4,3

126,9

 

8,3

164,9

1,4

108,4

 

4,4

127,8

 

8,4

165,8

1,5

109,0

 

4,5

128,8

 

8,5

166,8

1,6

109,6

 

4,6

129,7

 

8,6

167,7

1,7

110,2

 

4,7

130,7

 

8,7

168,7

1,8

110,8

 

4,8

131,6

 

8,8

169,6

1,9

111,4

 

4,9

132,6

 

8,9

170,5

2

112,0

 

5

133,5

 

9

171,5

2,1

112,6

 

5,1

134,5

 

9,1

172,4

2,2

113,2

 

5,2

135,4

 

9,2

173,4

2,3

113,8

 

5,3

136,4

 

9,3

174,3

2,4

114,4

 

5,4

137,3

 

9,4

175,3

2,5

115,0

 

5,5

138,3

 

9,5

176,2

2,6

115,6

 

5,6

139,2

 

9,6

177,2

2,7

116,2

 

5,7

140,2

 

9,7

178,1

2,8

116,8

 

5,8

141,1

 

9,8

179,1

2,9

117,4

 

5,9

142,1

 

9,9

180,0

3

118,0

 

6

143,0

 

10

181,0

3,1

118,6

 

6,1

144,0

 

10,1

181,9

3,2

119,2

 

6,2

144,9

 

10,2

182,9

3,3

119,8

 

6,3

145,9

 

10,3

183,8

3,4

120,4

 

6,4

146,8

 

10,4

184,8

3,5

121,0

 

6,5

147,8

 

10,5

185,7

3,6

121,6

 

6,6

148,7

 

10,6

186,7

3,7

122,2

 

6,7

149,7

 

10,7

187,6

3,8

122,8

 

6,8

150,6

 

10,8

188,6

3,9

123,4

 

6,9

151,6

 

10,9

189,5

 

 

 

7

152,5

 

11

190,5

 

 

 

7,1

153,5

 

11,1

191,4

 

 

 

7,2

154,4

 

11,2

192,4

 

 

 

7,3

155,4

 

11,3

193,3

 

 

 

7,4

156,3

 

11,4

194,3

 

 

 

7,5

157,3

 

11,5

195,2

 

 

 

7,6

158,2

 

11,6

196,2

 

 

 

7,7

159,2

 

11,7

197,1

 

 

 

7,8

160,1

 

11,8

198,1

 

 

 

7,9

161,1

 

11,9

199,0

 

 

 

 

 

 

12

200,0

 

Додаток 9 

до Правил прийому до

ЛБМК в 2015 році

 

Порядок

подання та розгляду заяв в електронній формі

на участь у конкурсному відборі

до Луцького базового медичного коледжу

 

І. Загальні положення

 

1. Цей Порядок, розроблений відповідно до Закону України "Про вищу освіту", Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 752, визначає механізм подання вступником заяви в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації та її розгляду вищим навчальним закладом.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

заява в електронній формі на участь у конкурсному відборі до ЛБМК (далі — електронна заява) — запис, що вноситься вступником в особистому електронному кабінеті до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі — Єдина база) шляхом заповнення ним у режимі он-лайн електронної форми на інтернет-сайті за адресою: http://ez. osvitavsim. org. ua та містить відомості про обрані ним вищий навчальний заклад і напрям (спеціальність);

особистий електронний кабінет вступника — веб-сторінка, за допомогою якої вступник подає електронну заяву до коледжу та контролює її статус;

статус електронної заяви — параметр електронної заяви, що встановлюється вищим навчальним закладом в Єдиній базі та відображається в особистому електронному кабінеті вступника.

Параметр "Статус електронної заяви" може набувати таких значень:

"Зареєстровано в Єдиній базі" — підтвердження факту подання електронної заяви до ЛБМК;

"Потребує уточнення вступником" — електронну заяву прийнято вищим навчальним закладом до розгляду, але дані стосовно вступника потребують уточнення. Після присвоєння електронній заяві цього статусу вищий навчальний заклад зобов'язаний невідкладно надіслати вступнику повідомлення з переліком даних, які потребують уточнення, та зазначенням способу їх подання;

"Зареєстровано у Луцькому базовому медичному коледжі" — електронну заяву прийнято вищим навчальним закладом до розгляду, заведено особову справу вступника з персональним номером та в установленому порядку приймається рішення про допуск вступника до участі в конкурсному відборі;

 

"Допущено до конкурсу" — власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі;

"Відмовлено у Луцькому базовому медичному коледжі" — власника зареєстрованої електронної заяви не допущено до участі у конкурсному відборі на підставі рішення приймальної комісії. У разі присвоєння електронній заяві цього статусу вищий навчальний заклад зазначає причину відмови;

"Скасовано вступником (або вищим навчальним закладом)" — подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, а факт подання — анулюється в Єдиній базі, якщо:

електронну заяву скасовано вступником в особистому електронному кабінеті до моменту встановлення заяві статусу "Зареєстровано у Луцькому базовому медичному коледжі " або "Потребує уточнення вступником";

електронну заяву анульовано ЛБМК  за рішенням приймальної комісії до моменту встановлення статусу "Рекомендовано до зарахування" за умови виявлення вищим навчальним закладом технічної помилки, зробленої під час внесення даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку;

"Рекомендовано до зарахування" — вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на навчання за кошти державного бюджету або за кошти фізичних та юридичних осіб. У разі присвоєння електронній заяві такого статусу для зарахування на навчання вступник зобов'язаний виконати вимоги пункту 1 розділу XV Правил прийому до ЛБМК в 2015 році;

"Виключено зі списку рекомендованих" — вступник втратив право бути зарахованим на навчання до вищого навчального закладу за обраним напрямом підготовки (обраною спеціальністю) у зв’язку з невиконанням вимог Правил прийому або їх порушенням, зарахуванням на навчання до іншого навчального закладу, рекомендуванням до зарахування на навчання за пріоритетом вищого рівня тощо. При встановленні заяві такого статусу вищий навчальний заклад обов’язково зазначає причину виключення;

"Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)" — вступник у встановлені строки не виконав вимоги пункту 1 розділу XV Правил прийому для зарахування на місця державного замовлення, але має право на зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб;

"Включено до наказу" — наказом про зарахування на навчання вступника зараховано до ЛБМК.

3. ЛБМК не пізніше ніж до 20 червня вносять до Єдиної бази перелік напрямів (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання в 2015 році, при цьому для кожного напряму (кожної спеціальності) зазначаються:

освітньо-кваліфікаційний рівень навчання;

назва та код напряму (спеціальності), за необхідності — назва спеціалізації;

форма навчання;

курс, на який здійснюється прийом;

встановлений термін навчання, дати його початку та закінчення;

ліцензований обсяг та обсяг державного замовлення;

обсяг прийому на вакантні місця наборів попередніх років (на поповнення);

обсяг встановлених квот цільового прийому;

перелік конкурсних предметів із зазначенням профільних та мінімальної кількості балів з предмета;

можливість подання заяв в електронній формі.

 

II. Подання електронної заяви

1. Заяву в електронній формі мають право подати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі та не мають підстав для особливих умов участі у конкурсі і зарахування, визначених Правилами прийому до ЛБМК. Прізвище, ім'я, по батькові вступника у документі про освіту повинні збігатись з прізвищем, іменем, по батькові вступника в документі, що посвідчує особу, а для вступників на основі повної загальної середньої освіти — також у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання.

2. Для подання електронної заяви вступник повинен зареєструватись на інтернет-сайті за електронною адресою: http://ez. osvitavsim. org. ua.

3. Під час реєстрації вступник зазначає такі дані:

адресу електронної пошти, до якої має доступ;

серію та номер документа про освіту, на основі якого здійснюється вступ;

номер, пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

серію та номер документа, що посвідчує особу, та коли й ким він виданий.

4. Подані вступником дані, що передбачені пунктом 3 цього розділу, перевіряються в Єдиній базі.

5. У разі збігу прізвища, імені, по батькові вступника у документах, що зазначені в пункті 1 цього розділу, дані про які знаходяться в Єдиній базі, вступник отримує логін та пароль для доступу до особистого електронного кабінету.

У разі втрати логіна та пароля вступник може відновити їх за умови звернення до служби підтримки адміністратора Єдиної бази.

6. Доступ до особистого електронного кабінету вступник отримує після введення свого логіна та пароля на інтернет-сайті за електронною адресою: http://ez. osvitavsim. org. ua.

7. В особистому електронному кабінеті вступник вносить до Єдиної бази такі дані про себе: стать, місце проживання, номери телефонів (домашній та/або мобільний) із зазначенням телефонних кодів, середній бал додатка до атестата про повну загальну середню освіту, визначений відповідно до пункту 2 розділу VI Правил прийому, та обирає вищий навчальний заклад і напрям (спеціальність).

8. Подана вступником електронна заява відразу відображається у розділі Єдиної бази, до якого має доступ вищий навчальний заклад, обраний вступником. У момент подання електронна заява отримує статус "Зареєстровано в Єдиній базі".

9. Подана електронна заява може бути скасована вступником в особистому електронному кабінеті до моменту отримання статусу "Зареєстровано у вищому навчальному закладі" або "Потребує уточнення вступником". При цьому електронній заяві встановлюється статус "Скасовано вступником (або вищим навчальним закладом)".

 

III. Прийняття та розгляд електронної заяви приймальною комісією вищого навчального закладу

 

1. Директор ЛБМК забезпечує опрацювання приймальною комісією електронних заяв, що надійшли до вищого навчального закладу, відповідно до Умов прийому, цього Порядку та правил прийому до вищого навчального закладу.

2. Електронна заява із статусом "Зареєстровано в Єдиній базі" розглядається приймальною комісією вищого навчального закладу не пізніше закінчення наступного робочого дня з дати встановлення їй відповідного статусу, а та, якій зазначений статус встановлено 01 серпня, — до 12.00 години поточного робочого дня. За результатами розгляду уповноважена особа приймальної комісії надає електронній заяві один з таких статусів, що відображаються в особистому кабінеті вступника: "Зареєстровано у вищому навчальному закладі" або "Потребує уточнення вступником".

При встановленні електронній заяві статусу "Потребує уточнення вступником" уповноважена особа невідкладно вносить до відповідного розділу Єдиної бази вичерпний перелік даних, що потребують уточнення, із зазначенням способу та дати, до якої їх необхідно подати. Внесені дані відображаються в особистому електронному кабінеті вступника. Після уточнення вступником необхідних даних уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на "Зареєстровано у  Луцькому базовому медичному коледжі".

3. На підставі рішення приймальної комісії вищого навчального закладу про допущення чи недопущення вступника до участі у конкурсному відборі для вступу до вищого навчального закладу уповноважена особа встановлює електронній заяві вступника статуси "Допущено до конкурсу" або "Відмовлено Луцьким базовим медичним коледжем" (із зазначенням причини відмови).

4. При виявленні навчальним закладом технічної помилки, зробленої під час внесення даних до Єдиної бази, за рішенням приймальної комісії вищого навчального закладу електронну заяву може бути анульовано до моменту встановлення статусу "Рекомендовано до зарахування", що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. При цьому електронній заяві встановлюється статус "Скасовано вступником (або вищим навчальним закладом)" з обов’язковим зазначенням причини скасування. Така заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі.

Приймальна комісія повідомляє вступника про своє рішення у день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму спеціальність до цього самого вищого навчального закладу.

Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

5. Уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника, який пройшов конкурсний відбір та щодо якого приймальною комісією прийнято рішення про рекомендування до зарахування на навчання відповідно до розділу XІІІ Правил прийому, зі статусу "Допущено до конкурсу" на статус "Рекомендовано до зарахування".

Зміна статусів електронної заяви вступника, що передбачена пунктами 3 - 5 цього розділу, здійснюється у строки, визначені пунктом 7 розділу ІV Правил прийому.

6. Вступник, статус електронної заяви якого встановлено як "Рекомендовано до зарахування", зобов'язаний виконати вимоги пункту 1 розділу XV та пунктів 4, 5 розділу XVІ Правил прийому.

7. Після виконання вступником вимог, передбачених пунктом 6 цього розділу, директор ЛБМК на підставі рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування на навчання видає наказ про зарахування на навчання такого вступника, на підставі якого уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на "Включено до наказу".

8. У разі невиконання вступником, електронна заява якого отримала статус "Рекомендовано до зарахування", вимог, передбачених пунктом 6 цього розділу, рішення про рекомендування його до зарахування анулюється приймальною комісією вищого навчального закладу. На підставі цього уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на статус "Виключено зі списку рекомендованих" або "Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)".

 

Источник: http://www.lbmk.lutsk.ua/students/rules/